„Готмар“ ЕООД на 15.12.2017 г. подписа договор BG16RFOP002-3.002-0152-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката с предмет – изпълнение на проект: „Повишаване на енергийната ефективност на „Готмар“ ЕООД”.

Проектът е свързан със закупуване, въвеждане в експлоатация и замяна на старо производствено оборудване с ново оборудване за производство на преформи и капачки: Преса за компресионно формоване-1 бр., Шприц система за производство на преформи-1бр. Допълнително, с реализацията на проекта, в компанията ще се въведе Автоматизирана система за мониторинг и контрол на енергопотреблението-1бр. и Система за оползотворяване на отпадна енергия-1бр. Тези активи са препоръчани в извършено обследване на енергийната ефективност и ще повишат енергийната ефективност на компанията. С реализацията на проекта, компанията ще въведе в практиката си Система за енергиен мениджмънт и ще сертифицира дейността си по стандарт ISO 50001. Общата сума на инвестицията по проекта е 5 288 453.05 лв., от които 2 499 502.18 лв. безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (2 124 576.85 лв. европейско и 374 925.33 лв. национално съфинансиране) и 2 788 950.87 лв. собствено съфинансиране.

Обща цел на проекта: Повишаване на енергийната ефективност и разширяване на производствения капацитет на “Готмар” ЕООД, чрез доставка и въвеждане в експлоатация на ново енергоспестяващо оборудване, допринасящо за повишаване на конкурентоспособността на предприятието, устойчиво екологично развитие и растеж и намаляване на негативното въздействие от производството върху околната среда.

Специфични цели на проекта:

-Повишаване на енергийната ефективност и намаляване на енергоемкостта на компанията, чрез изпълнение на препоръки от извършено обследване за енергийна ефективност;

-Намаляване на отделяните емисии въглероден диоксид при производство;

-Подобряване на ресурсната ефективност на предприятието;

-Намаляване на производствените разходи на дружеството и респективно на себестойността на продукцията;

-Разширяване на производствения капацитет.

Резултати:

 

 • доставена, монтирана и въведена в експлоатация нова Шприц система за производство на преформи – 1бр. в Обект 1 на Готмар ЕООД;
 • изпълнена Мярка 1 от енергийния одит;
 • разширяване на производствения капацитет на предприятието;
 • въвеждане на производствена линия от ново поколение, която може да работи с рециклирани суровини.
 • доставена, монтирана и въведена в експлоатация нова Преса за компресионно формоване – 1бр. в Обект 2 на Готмар ЕООД;
 • изпълнена Мярка 2 от енергийния одит;
 • разширяване на производствения капацитет на предприятието;
 • въвеждане на производствена преса от ново поколение, която може да работи с рециклирани суровини.
 • доставена и въведена в експлоатация Система за оползотворяване на отпадна енергия – 1бр.;
 • изпълнена Мярка 3 от енергийния одит;
 • въвеждане на оползотворяването на отпадна топлинна енергия, генерирана от работата на съществуващa система за поддържане на температура на хидравличното масло в машина за преформи.
 • доставена и въведена в експлоатация на Автоматизирана система за мониторинг и контрол на енергопотреблението – 1 бр.
 • изпълнена Мярка 4 от енергийния одит;
 • Получени консултантски услуги за въвеждане на стандарт ISO 50001 и подписан приемопредавателен протокол;
 • Въведена система за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт ISO 50001;
 • Сертифицирана система за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт ISO 50001;
 • Издаден сертификат за въведена система за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт ISO 50001.
 • Проведен финансов одит на разходите по проекта;
 • Изготвен доклад относно фактическите констатации, установени при проведения финансов одит.
—————————————————— www.eufunds.bg ———————————————–
Проект BG16RFOP002-3.002-0152-С01 – Повишаване на енергийната ефективност на „Готмар“ ЕООД“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Готмар“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.