Приоритетна ос 2: „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на
благоприятна бизнес среда”
Област на въздействие 2.3: „Въвеждане на енергоспестяващи технологии и
използването на възобновяеми енергийни източници”
”Процедура BG161PO003-2.3.01 “Инвестиции в “зелена индустрия”
Проект: “Оптимизация на производствените ресурси и
повишаване на енергийната ефективност на технологичните процеси
в „ГОТМАР” ЕООД
Проект BG161PO003-2.3.01-0051-С0001 се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика
2007-2013”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално
развитие и от националния бюджет на Република България.
Обща стойност на проекта: 4 660 966, 62 лв.
Размер на безвъзмездната финансова помощ: 2 330 483,30 лв.

sipa1 sipa2

„ГОТМАР” ЕООД успешно изпълни своя проект, финансиран по ОП „Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013.

Закупено оборудване по проекта:

 • Цялостна шприц система за производство на преформи;
 • Система за рекуперация на топлинна енергия от въздушен винтов
  компресор;
 • Софтуерна система за енергиен мениджмънт;

Общата цел на проекта е да повиши конкурентоспособността на „ГОТМАР” ЕООД и
да утвърди позициите на дружеството на взискателния и динамичен европейски пазар.
Специфичните цели на проекта са:

 • Намаляване на енергоемкостта на производството и понижаване на
  себестойността на продукцията чрез въвеждане на енергийно-ефективни
  мерки;
 • По-добри, конкурентни цени вследствие намаляване общата себестойност
  на продукцията чрез повишаване на енергийната ефективност и намаляване
  разходите за енергия на единица продукция;
 • Диверсификация на продукцията на фирмата чрез увеличаване
  асортимента на производство на преформи и РЕТ бутилки.
 • Разширяване на дейността на предприятието чрез повишаване на
  производствения капацитет и увеличаване на пазара си в страната и чужбина;
 • Реализиране на екологичен ефект чрез намаляване на собственото тегло на
  опаковката, което води до по-малко замърсяване на околната;

В допълнение постигнатите резултати от изпълнения от „ГОТМАР” ЕООД проект са:

 • Заздравяване на пазарните позиции и конкуренстоспособността и разширяването
  им;
 •  Въвеждане на нови продукти – въведени са 7 броя нови продукти;
 •  Увеличаване на производствения капацитета на предприятието;
 •  Подобряване на планирането на необходимото количество електроенергия;

Този документ е създаден по проект проект BG051PO001-2.2.03-129-C0001 „Транспорт от и до работното място за заети лица в «ГОТМАР» ЕООД” с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешкирте ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „ГОТМАР”ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.