С цел успешното функциониране на ГОТМАР ЕООД и прозрачност на управлението Системата за управление на безопасност на храните е базирана на принципите за управлението на безопасността, които са общи за стандартите на ISO за системи за управление:

  • Насоченост към клиента – следва се неотклонно политика на непрекъснато изучаване на изискванията и степента на удовлетвореност на клиента;
  • Лидерство – ръководителите създават единство на целите и ориентацията на организацията и допринасят за приобщаване на хората към целите на организацията;
  • Приобщаване на персонала – ръководството създава всички необходими условия за своите сътрудници, така, че те да притежават необходимата мотивация за пълноценно участие и инициатива при изпълнение на дейностите, за които са им възложени съответните отговорности;
  • Използване на процесно ориентиран модел на интегрираната система за управление на качеството и безопасността на продуктите чрез определяне на основните процеси, които са решаващи за функционирането на организацията и отговорности и права за тяхното управление;
  • Непрекъснато подобряване – основна цел на ИСУ, която може да бъде постигната само чрез непрекъснато следене на протичането на процесите и предприемането на ефективни и ефикасни коригиращи и превантивни мерки;
  • Взимане на решения, основани на факти – използваният метод за вътрешни и външни комуникации и управление на документи, данни и записи, създават предпоставка за вземане на решения, които са основани на обективни предпоставки и актуална информация;
  • Управление на взаимоотношенията – организацията неотклонно се придържа към принципа на изграждане на коректни отношения със своите доставчици и клиенти, и счита, че доверието е база за трайно изграждане на сътрудничество.