ОБЯВА
за
ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

На основание чл.11, и чл. 7, т.1 от Постановление № 69 на МС от 2013 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черно море 2007 – 2013 г.” и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство

ГОТМАР ЕООД

със седалище в гр. Съединение и адрес на управление: ул. „Шипка” № 3 тел.: 032 600 000, факс: 032 600 019, Интернет адрес: www.gotmar.com,
лице за контакт: Иван Иванов, в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № ESF-2203-06-11022/16.12.2013 г. обявява процедура за определяне на изпълнител — избор с публична покана с обект:

„Доставка на дизелово гориво”

Публична покана, както и условията и документацията за провежданата процедура могат да се получат на адрес: гр. Съединение, всеки работен ден в периода 15.05.2014 г. – 23.05.2014 г. от 8.00 ч. до 16.30 ч.

Същите могат да бъдат изтеглени: виж по-долу.

Оферти се подават на адрес: гр. Съединение 4190, ул. „Шипка” №3, „Готмар” ЕООД до 17.00 ч. на 23.05.2014 г.

Този документ е създаден по проект проект BG051PO001-2.2.03-129-C0001 „Транспорт от и до работното място за заети лица в «ГОТМАР» ЕООД” с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешкирте ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „ГОТМАР”ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.