ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ

На 16.01.2018 г. от 11.30 ч. в гр. Съединение, Завод „Готмар“, ще се проведе информационен ден относно изпълнението на подписания договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.002-0152-С01 между Министерството на икономиката и „Готмар“ ЕООД по проект: „Повишаване на енергийната ефективност на „Готмар“ ЕООД“.

Проектът е свързан със закупуване, въвеждане в експлоатация и замяна на старо производствено оборудване с ново оборудване за производство на преформи и капачки: Преса за компресионно формоване – 1 бр., Шприц система за производство на преформи – 1бр. Допълнително, с реализацията на проекта, в компанията ще се въведе Автоматизирана система за мониторинг и контрол на енергопотреблението-1бр. и Система за оползотворяване на отпадна енергия-1бр. Тези активи са препоръчани в извършено обследване на енергийната ефективност и ще повишат енергийната ефективност на компанията. С реализацията на проекта, компанията ще въведе в практиката си Система за енергиен мениджмънт и ще сертифицира дейността си по стандарт ISO 50001.

Оборудването ще се закупи със средства по процедура „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“ чрез Европейски фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., като общата сума на инвестицията е 5 288 453.05 лв., от които 2 499 502.18 лв. безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (2 124 576.85 лв. европейско и 374 925.33 лв. национално съфинансиране) и 2 788 950.87 лв. собствено съфинансиране.

—————————————————— www.eufunds.bg ———————————————–

Проект BG16RFOP002-3.002-0152-С01 – Повишаване на енергийната ефективност на „Готмар“ ЕООД“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Готмар“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.