За насърчаване на устойчивото използване на водите, основано на дългосрочно водно управление ръководството се ангажира със следните дейности:

  • За охлаждане на съоръженията в производствените процеси се използва сондажна вода. Целта ни е да сведем до минимум добива й като използваме затворени цикли. Потреблението на вода в производствените процеси постоянно да се намалява поради увеличеното използване на системи със затворен цикъл на охлаждане.
  • Изграждане на цялостна климатична инсталация с помоща на термопомпи и топлообменници в административната сграда.

Поетапно оборудване със сензорни батерии в производствените и битови помещения, целящи оптимизиране на консумираните питейни води.