За насърчаване на устойчивото използване на енергията, основано на дългосрочно управление на консумацията ръководството въведе система за енергиен мениджмънт, чрез която се управлява и контролира потреблението на електроенергия в „Готмар” ЕООД.

Извършваме постоянни подобрения в оборудването, оптимизация на процесите и избягване на загуби от системите като сгъстен въздух, инсталирана е система за рекуперация на топлинна енергия, чрез която се отоплява една от административно-производствените сгради.

Ръководството на дружеството се ангажира пряко с насърчаване на устойчивото използване на електроенергията чрез енергийната политика.

В резултат на този ангажимент в дружеството бе въведена Система за управление на енергията, която е сертифицирана съгласно стандарт ISO 50001.