Като регионален лидер в производството на опаковки „Готмар” ЕООД разбира своята отговорност по отношение на опазването на околната среда и своите възможности.

В изпълнение на своите ангажименти за опазване на околната среда от замърсяване още през 2004 г. „Готмар” ЕООД стана един от основните акционери и съучредители на първата в страната организация Екопак България АД, за оползотворяване на отпадъците от опаковки.

Затова ръководството на „Готмар” ЕООД се ангажира със:

  • Строго спазване на националните законови и нормативни документи за опазване на околната среда.
  • Непрекъснато оценяване на въздействието на околната среда на продуктите и използваните технологични процеси, изразено чрез наблюдение, анализ, контрол и подобряване на използването на природни ресурси, енергия, суровини и материали, отделяне на емисии и генерирането на отпадъци.
  • Производствените процеси на дружеството ни не генерират парникови газове и въглеродни емисии
  • Подобряване на действащите технологични процеси и внедряване на нови екологичносъобразни процеси, с цел намаляване на неблагоприятните въздействия върху околната среда, при запазване на високото качество на произвежданата продукция и издигане имиджа на фирмата.
  • Повишаване на мотивацията на персонала, формиране на фирмена култура, обучение и квалификация, подобряване на условията за безопасна работа, осъзнаване въздействието върху околната среда и дейността на всеки работник и служител.
  • Внедряване и спазване на система за управление на околната среда, съгласно изискванията на стандарта ISO 14001:2004.
  • Създаване на постоянно действащ паричен фонд, формиран от годишната печалба на „Готмар” ЕООД, за финансиране на проекти и програми за подобряване на околната среда и намаляване на вредното въздействие на аспектите, произтичащи от дейността на Дружеството.
  • Планиране и предприемане на мерки за намаляване на риска от възникване на аварии, извънредни ситуации и екологични замърсявания, както и предприемане на действия за ликвидиране на неблагоприятните последствия върху околната среда.
Политика за Околната среда