Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост, съфинансиран от Европейския съюз чрез Следващо Поколение ЕС №BG- BG-RRP-3.008-0114 ” Подкрепа за прехода към кръгова икономика”.

На 17.06.2024 г Готмар ЕООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост, съфинансиран от Европейския съюз чрез Следващо Поколение ЕС №BG- BG-RRP-3.008-0114 ” Подкрепа за прехода към кръгова икономика”.

 

Обща цел на проекта: Основната цел на предложението за изпълнение на инвестиция е да допринесе за ускоряване на прехода към кръгова икономика, чрез въвеждане на кръгови модели за използване на ресурсите и внедряване на неутрални по отношение на климата методи и технологии за производство и потребление на продуктите на предприятието. Основната цел на проектното предложение води до постигане на целта на процедура BG-RRP-3.008 „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията“.

Планираното за закупуване оборудване по проекта, а именно: две високотехнологични Преси за компресионно формоване, ще повиши производствения капацитет на обекта на предприятието, като допринесе за постигането на целите на проекта:

  1. Трансформация на производствените процеси, чрез преминаване към кръгови модели;
  2. Повишаване на ресурсната ефективност и ограничаване на емисиите на парникови газове;
  3. Прилагане на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ върху околната среда, за екологичен преход в дейността на предприятието.

 

Обща стойност на проекта: 3 335 010.71 лв., от които 999 836.21 лв. безвъзмездно финансиране.

 

Очакваните резултати от подкрепата по проекта са:

Намаляване образуването на отпадък от производство на капачки

Намаляване на отпадъка за единица продукт капачка.

Намаляване на теглото на капачка Ф38мм и на капачка Ф47мм

Увеличаване на капацитета на съществуващия стопански обект на кандидата за производство на капачки

Подобряване на стандартите за екологосъобразност на продуктите “капачки”.