Entries by GOTMAR Administrator

ОТЧЕТ

ОТЧЕТ    съгласно изискванията на чл. 23 от Наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда и информация за проведените през 2023 година действия и кампании за повишаване на общественото съзнание за въздействието на пластмасовите продукти за еднократна употреба върху околната среда     Дружеството проведе обучения на своите служители и […]

Отворена процедура, чрез избор с Публична покана

Отворена процедура, чрез избор с Публична покана “ГОТМАР” ЕООД откри процедура, чрез избор с Пубчлична покана, съгласно ПМС 80/09.05.2022г. с предмет: “Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Преса за компресионно формоване – вид 1 – 1 брой и Преса за компресионно формоване – вид 2 – 1 брой.” Документите по процедурата могат да бъдат […]

„ГОТМАР“ ЕООД – подадено проектно предложение по Програма за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост, съфинансиран от Европейския съюз чрез Следващо Поколение ЕС №BG- BG-RRP-3.008-0114 ” Подкрепа за прехода към кръгова икономика”

ИНФОРМАЦИОНННИ ДНИ „Повишаване на енергийната ефективност на „Готмар“ ЕООД“

  ИНФОРМАЦИОНННИ ДНИ     На 09.12.2019 г от 11.30 ч. в гр. Съединение, Завод „Готмар“, се проведе информационен ден относно изпълнението на подписания договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.002-0152-С01 между Министерството на икономиката и „Готмар“ ЕООД по проект: „Повишаване на енергийната ефективност на „Готмар“ ЕООД“. Проектът е свързан със закупуване, въвеждане в експлоатация и […]