„Етичен кодекс“ са правила за поведение, които следват общоприетите човешки и бизнес морални норми на поведение и е съставен, за да се установят ясни насоки за ежедневното ни бизнес и етично поведение.

С този Етичен кодекс ние декларираме принципи на работа, които да подпомогнат нашето разбиране какво се очаква от нас при изпълнение на ежедневните ни задачи.