Стремежът ни да завоюваме доверието на клиентите се гради на възприетата политика за управление на качеството, околната среда и безопасността на опаковките за храни, основаваща се на следните принципи:

 • Удовлетворяване на високите изисквания и очакванията на клиентите и пазара и непрекъснато подобряване на ефективността на интегрираната система за управление на качеството, околната среда и безопасността на опаковките за храни;
 • Непрекъснато прилагане на световният опит и технологии в производствените процеси, като спазваме всички законови и нормативни разпоредби;
 • Контролиране на производствените процеси в съответствие с изискванията на нормативните документи, прилагани в Европейския съюз и добрите производствени практики. Поддържане на съществуващите сертификати и въвеждане на нови;
 • Създаваме и поддържаме отношения на партньорство с доставчиците и ги приобщаваме към сътрудничество за изпълнение принципите на политиката по качеството и околната среда на фирмата.
 • Строго спазване на националните законови и нормативни документи по опазване на околната среда.
 • Създаваме и поддържаме условия за спазване на нормативните изисквания за производство на преформи, бутилки и капачки чрез постоянен контрол на процеса на производство и спазване изискванията на Добрите производствени практики и НАССР.
 • Цялостно и непрекъснато оценяване на въздействието на околната среда на опаковките и използваните технологични процеси, изразено чрез наблюдение, анализ, контрол и подобряване на използването на природни ресурси, енергия, суровини и материали, отделяне на емисии и генерирането на отпадъци.
 • Непрекъснатото подобряване на действащите технологични процеси и внедряване на нови екологичносъобразни процеси, с цел намаляване на неблагоприятните въздействия върху околната среда, при запазване на високото качество на произвежданата продукция и издигане имиджа на фирмата.
 • Постоянно информиране на целия персонал относно политиката, общите и конкретни цели по околната среда, значимите аспекти и ясно дефиниране на свързаните с тях отговорности и правомощия на всеки член на колектива.
 • Запознаване на нашите клиенти, доставчици, обществени и правителствени организации и други заинтересовани лица с политиката на фирмата за управление на околната среда. В изпълнение на тези ангажименти още през 2004 година ГОТМАР ЕООД стана един от основните акционери и съочредители на първата в страната организация ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ АД, за разделно събиране на отпадъците от опаковки.
 • Нашата основна мисия е да приобщаваме всички служители на ГОТМАР ЕООД, нашите клиенти и доставчици, както и обществеността към изпълнение на политиката ни по околната среда, за да може заедно да изградим една по-чиста и красива България, която да завещаем на бъдещите поколения.
 • Всички наши служители и работници са запознати с Политиката по безопасността на опаковките за храни. Ние полагаме необходимите усилия, за да бъде приета и прилагана политиката по безопасността на опаковките за храни на всички организационни нива и насърчаваме всички в работата им за подобряване на системата за безопасността на опаковките за храни.
 • За да гарантираме действието на системата за управление на безопасността на опаковките за храни, ние непрекъснато следим за нейното прилагане във всички дейности на фирмата и извършваме прегледи на ръководството, с цел да установим пригодността, актуалността и ефективността й.
 • Създаваме и поддържаме отношения на партньорство с доставчиците и контролните органи и ги приобщаваме към сътрудничество за изпълнение принципите на прилаганата Политиката на ръководството.