О Б Я ВА

от „ ГОТМАР“ ЕООД, ЕИК 115076001

 гр. Съединение, ул. „Шипка“ №3

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ДВ бр.3/2006г./

У В Е Д О М Я В А М Е

       Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение „Изграждане на автомивка“ в ПИ 03839.17.84 по КККР на с. Бенковски, община Марица, област Пловдив

    

       Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Марица, гр. Пловдив, ул. “Марица” 57А, кметство в с. Бенковски, община Марица или в РИОСВ Пловдив, бул. “Марица “№ 122.