О Б Я ВА

от „ГОТМАР“ ЕООД, ЕИК 115076001

 гр. Съединение, ул. „Шипка“ № 3

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ДВ бр.3/2006г./

У В Е Д О М Я В А М Е

       Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение Водовземане от подземни води за цел „Други цели“ по Закона за водите – поливане на трева и други декоративни растения, чрез два съществуващи тръбни кладенеца ТК-1 Готмар – Съединение и ТК-2 Готмар – Съединение.в ПИ 70528.158.21 по КККР на гр. Съединение, община Съединение, област Пловдив

    

       Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Съединение, гр. Съединение или в РИОСВ Пловдив, бул. “Марица“ № 122.