О Б Я ВА

от „ГОТМАР“ ЕООД, ЕИК 115076001

 гр. Съединение, ул. „Шипка“ № 3

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ДВ бр.3/2006г./

У В Е Д О М Я В А М Е

       Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение Цех за нискотемпературна преработка на готов гранулат, склад за готова продукция към цеха и офис с битова сградав УПИ III-158020 на гр. Съединение, община Съединение, област Пловдив

    

       Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Съединение, гр. Съединение или в РИОСВ Пловдив, бул. “Марица“ № 122.