УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
при договаряне и сключване на сделки с физически лица на ГОТМАР

С настоящото „ГОТМАР“ ЕООД, ЕИК 115076001 („ГОТМАР“, „Ние“, „Дружеството“) предоставя информация за Вашите лични данни, които могат да бъдат обработвани при сключване на сделки с ГОТМАР.

За целите на това уведомление, използваните в него понятия имат значението, което им е дадено с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, а именно:

„Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни”);

„Администратор“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни;

Обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

 Какви Ваши лични данни обработваме?

Личните данни на физически лица, необходими за целите на сключването на сделки, които ГОТМАР обикновено обработва са следните:

 • Имена: Име, презиме, фамилия;
 • Идентификатори: ЕГН, номер на лична карта;
 • Адрес: постоянен адрес по лична карта;
 • Данни по лична карта: дата на издаване, дата на валидност, орган, издал документа;

Предоставените от Вас данни се обработват на основание предоставеното от Вас съгласие чрез попълване на бланка за предоставяне на лични данни.

За какви цели ще използваме Вашите данни?

ГОТМАР е създадено и съществува съобразно законите на Република България. Като администратор на лични данни и в съответствие с приложимото законодателство, Дружеството може да обработва и съхранява лични данни за следните цели:

 • Сключване и изпълнение на договори за покупко-продажба на МПС или материали, собственост на Дружеството;
 • Спазване на законови задължения, произтичащи от и/или свързани с такива договори;
 • Установяване и упражняване на правни претенции;
 • Вътрешни цели, включително, но не само: финансово-счетоводна отчетност, контрол на достъпа и други.

За изпълнение на посочените цели, дружеството ще обработва информацията, представляваща лични данни, по следните неизчерпателно изброени начини: вписване на личните данни в договор за покупко-продажба на МПС; вписване на личните данни в договор за покупко-продажба на готова продукция, стоки, материали (когато е необходим такъв договор); въвеждане на личните данни в автоматизирана компютърна система, генерираща фактурата за заплащане стойността на закупените стоки; вписване на личните данни в други документи – приемо-предавателен протокол, пропуск за достъп до територията на ГОТМАР и други необходими за всяка конкретна сделка документи.

Цялата територия, на която Дружеството осъществява дейността си, включително местата, на които се намират активите / стоките, предмет на сделката, по която сте или предвиждате да бъдете страна, са обект на видеонаблюдение за целите, посочени в съответните информационни табели, поставени на местата за достъп до територията.

Дружеството гарантира, че ще обработва предоставените от вас лични данни само за посочените по-горе цели и съгласно изискванията за защита на личните данни по законодателството на Република България и приложимото европейско законодателство.

С кого можем да споделяме Вашите лични данни?

ГОТМАР зачита и пази поверителността на Вашите лични данни. При спазване на законовите изисквания е възможно ГОТМАР да разкрие Ваши лични данни на следните лица:

 • Доставчици на услуги: Когато използваме доставчици на услуги, свързани с техническа поддръжка на вътрешни информационни системи и оперативна поддръжка на дейността ни и външни консултанти с оглед защита на установяване и упражняване на правни претенции, е възможно ГОТМАР да разкрие лични данни. Подобно разкриване на данни се осъществява само при наличие на основателна причина за това и въз основа на писмена договорка получателите да осигурят адекватно ниво на защита.
 • Държавни и общински органи: В изпълнение на своите законови задължения, ГОТМАР може да бъде задължена да разкрие лични данни при изрично указание на държани или общински органи в изпълнение на законово задължение. При разкриване на лични данни на държавни органи ще се стремим да съдействаме на тези органи при техните запитвания, но също така ще се стремим да зачитаме правата и неприкосновеността на личния живот на нашите служители, доколкото това е възможно.

Сигурност и неприкосновеност на личната информация

Дружеството носи отговорност и е в състояние да докаже, че  спазва принципите за законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен за вас начин обработване на личните ви данни, предоставени за посочените тук цели.

Дружеството декларира, че е предприело нужните технически и организационни мерки и е създало нужните условия за съхраняване на предоставените от вас лични данни при спазване на адекватни правила и норми за сигурност и поверителност. Ние ще съхраняваме вашите лични данни при посочените условия за времето, необходимо за постигане на целите, за които сме ги събрали, освен ако закон или друг нормативен акт не изисква съхранение за по-дълъг срок.

На какво основание обработваме Вашите лични данни?

За изпълнение на горните цели, ГОТМАР обработва Вашите лични данни на следните основания:

 • Сключване на договор, включително стъпки към сключване на договор
 • Законово задължение
 • Легитимен интерес на ГОТМАР

За какъв срок съхраняваме Вашите лични данни?

Вашите лични данни, попълнени в бланката за предоставяне на лични данни се съхраняват до сключването на договор и изпълнението на целите, за които са събрани или докато не оттеглите съгласието си в по-ранен момент.

Вашите лични данни, съдържащи се в договори за покупко-продажба и фактури се съхраняват съгласно законоустановените срокове за такива документи.

Вашите права по отношение на личните Ви данни

При спазване на българското законодателство, Вие имате следните права спрямо личните Ви данни, обработвани от ГОТМАР:

 1. да получите достъп до Вашите личните данни, които ГОТМАР обработва, и да получите копие от тях;
 2. при непълнота или неточност в данните, които ГОТМАР обработва, личните Ви данни да бъдат коригирани;
 3. да поискате данните Ви да бъдат заличени, когато са налице условията за това. Такива случаи са ако е постигната целта, за която данните са събрани; оттеглили сте съгласието си, когато обработката се базира на съгласие и няма друго законово основание за обработка; данните Ви се обработват незаконосъобразно и други;
 4. в определените от закона случаи да изискате обработката на личните Ви данни да бъде ограничена;
 5. в определените от закона случаи, да направите възражение срещу обработването на Вашите лични данни;
 6. да упражните правото си на преносимост на данните и да поискате данните Ви да бъдат предоставени в структуриран, общоупотребяван и машинно-четим формат;
 7. да оттеглите даденото от Вас съгласие, когато за обработването на личните Ви данни се основава на съгласие.

Подробна информация относно условията и реда, по който можете да упражните правата си, ще намерите в Политиката за упражняване на правата на субектите на личните данни на ГОТМАР на нашия уебсайт https://www.gotmar.com

Също така имате право да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни, когато са налице съответните предпоставки за това.

Как да се свържете с нас?

В случай че имате въпроси или оплаквания относно настоящето уведомление за поверителност или начините и целите, за които използваме вашите лични данни, можете да се свържете с нашето длъжностно лице по защита на личните данни на следния адрес: БЪЛГАРИЯ, област Пловдив, община Съединение, гр. Съединение 4190, ул. ШИПКА No 3,или ел. поща: personaldata@gotmar.com.

Актуализиране на уведомлението за поверителност

Настоящето уведомление може да се актуализира периодично, за да отрази промените в практиките за защита на личните данни на служителите на ГОТМАР. Дружеството поема ангажимента да Ви уведоми за всички съществени промени в уведомлението.