Уведомление за поверителност

С настоящото „ГОТМАР“ ЕООД  („ГОТМАР“, „Ние“) предоставя информация за Вашите лични данни, които могат да бъдат обработвани при сключване и изпълнение на търговски договори.

Какви Ваши лични данни обработваме?

Личните данни, които обикновено се обработват във връзка със сключване и изпълнение на търговски договори, са следните:

 • Име: Име и фамилия (законни представители / техни пълномощници, служители и / или лица за контакт)
 • Контакти: Електрона поща и телефон
 • Адрес: постоянен или настоящ

На какво основание обработваме Вашите лични данни?

Обработването на Вашите данни е необходимо за изпълнението на задължения по търговски договор.

За какви цели ще използваме Вашите данни?

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат използвани за целите на администриране на  договора, включително но не само за целите на:

 • изпълнение на законодателни изисквания, включително избягване на конфликт на интереси, корупционни практики и задължения по Закона за мерките срещу изпирането на пари.

С кого можем да споделяме Вашите лични данни?

ГОТМАР зачита и пази поверителността на Вашите лични данни. При спазване на законовите изисквания е възможно ГОТМАР да разкрие Ваши лични данни на следните лица:

 • Доставчици на услуги (консултанти, експерти, оценители, адвокати): Когато използваме доставчици на услуги, е възможно ГОТМАР да разкрие лични данни. Подобно разкриване на данни се осъществява само при наличие на основателна причина за това и въз основа на писмена договорка получателите да осигурят адекватно ниво на защита.
 • Други дружества в групата ГОТМАР: Разкриване на лични данни в този случай се извършва при спазване на приложимото българско законодателство.
 • Агенти и брокери: ГОТМАР работи с широка мрежа от агенти и брокери, за да може да предостави услуги близо до Вас. За целта, Ваши лични данни могат да бъдат споделяни (обикновено директно от Вас) на лицензирани агенти и брокери.

За какъв срок съхраняваме Вашите лични данни?

 • Личните Ви данни ще бъдат пазени за срок от 5 години след прекратяването на договора.

Вашите права по отношение на личните Ви данни

При спазване на българското законодателство, Вие имате следните права спрямо личните Ви данни, обработвани от ГОТМАР:

 1. да получите достъп до Вашите личните данни, които ГОТМАР обработва, и да получите копие от тях;
 2. при непълнота или неточност в данните, които ГОТМАР обработва, личните Ви данни да бъдат коригирани;
 3. да поискате данните Ви да бъдат заличени, когато са налице условията за това. Такива случаи са ако е постигната целта, за която данните са събрани; оттеглили сте съгласието си, когато обработката се базира на съгласие и няма друго законово основание за обработка; данните Ви се обработват незаконосъобразно, и други;
 4. в определените от закона случаи да изискате обработката на личните Ви данни да бъде ограничена;
 5. в случаите, когато данните Ви се обработват на основание на легитимен интерес (изброени по-горе в това уведомление), можете да възразите срещу обработването на Вашите лични данни на това основание;
 6. да упражните правото си на преносимост на данните и да поискате данните Ви да бъдат предоставени в структуриран, общоупотребяван и машинно-четим формат;
 7. да оттеглите даденото от Вас съгласие, когато за обработването на личните Ви данни се основава на съгласие.

Подробна информация относно условията и реда, по който можете да упражните правата си, ще намерите в Политиката за упражняване правата на субектите на личните данни на ГОТМАР на нашия уебсайт https://www.gotmar.com , както и в наш офис.

Също така имате право да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни, когато са налице съответните предпоставки за това.

Как да се свържете с нас?

В случай че имате въпроси или оплаквания относно настоящето уведомление за поверителност или начините и целите, за които използваме вашите лични данни, можете да се свържете с нашето длъжностно лице по защита на личните данни на следния адрес: БЪЛГАРИЯ, област Пловдив, община Съединение, гр. Съединение 4190, ул. ШИПКА No 3,или ел. поща: personaldata@gotmar.com.