„ГОТМАР” ЕООД успешно изпълни своя проект, финансиран по
ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013