„Готмар“ ЕООД на 15.12.2017 г. подписа договор BG16RFOP002-3.002-0152-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката с предмет – изпълнение на проект: „Повишаване на енергийната ефективност на „Готмар“ ЕООД”.

„ГОТМАР” ЕООД успешно изпълни своя проект, финансиран по
ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013