ОТЧЕТ

ОТЧЕТ

 

 съгласно изискванията на чл. 23 от Наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда и информация за проведените през 2023 година действия и кампании за повишаване на общественото съзнание за въздействието на пластмасовите продукти за еднократна употреба върху околната среда

 

 

Дружеството проведе обучения на своите служители и техните семейства на теми, свързани с околната среда като:

  • Разделно събиране на отпадъците. Ползи от разделното събиране на отпадъците.

 

  • Запознаване с необходимостта от разделно събиране на отделните видове отпадъци. Ползи и изисквания.

 

Компанията непрекъснато запознава и информира своите клиенти, доставчици и други засегнати лица, относно ползите от разделното събиране и необходимостта от последващо рециклиране.

 

През 2022 компанията създаде действащ паричен фонд, формиран от годишната печалба на Готмар ЕООД, за финансиране на проекти и програми за подобряване на околната среда и намаляване на вредното въздействие на аспектите, произтичащи от дейността на Дружеството.

Участие в уебинар на тема:

  • Отчитане на СО2 емисии.

 

Отворена процедура, чрез избор с Публична покана

Отворена процедура, чрез избор с Публична покана

“ГОТМАР” ЕООД откри процедура, чрез избор с Пубчлична покана, съгласно ПМС 80/09.05.2022г. с предмет:
“Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Преса за компресионно формоване – вид 1 – 1 брой и Преса за компресионно формоване – вид 2 – 1 брой.”
Документите по процедурата могат да бъдат намерени на следния линк.

 

Проект BG-RRP-3.008-0114 “Подкрепа за прехода към кръгова икономика”, финансиран по Програмата за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост, съфинансиран от Европейския съюз – СледващоПоколениеЕС. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост, съфинансирана от ЕС чрез СледващоПоколениеЕС. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Готмар“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.

„ГОТМАР“ ЕООД – подадено проектно предложение по Програма за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост, съфинансиран от Европейския съюз чрез Следващо Поколение ЕС №BG- BG-RRP-3.008-0114 ” Подкрепа за прехода към кръгова икономика”

„Водовземане от подземни води за цел „Други цели“ по Закона за водите – поливане на трева и други декоративни растения, чрез два съществуващи тръбни кладенеца ТК-1 Готмар – Съединение и ТК-2 Готмар – Съединение.“

ИНФОРМАЦИОНННИ ДНИ „Повишаване на енергийната ефективност на „Готмар“ ЕООД“

 

ИНФОРМАЦИОНННИ ДНИ

 

 

На 09.12.2019 г от 11.30 ч. в гр. Съединение, Завод „Готмар“, се проведе информационен ден относно изпълнението на подписания договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.002-0152-С01 между Министерството на икономиката и „Готмар“ ЕООД по проект: „Повишаване на енергийната ефективност на „Готмар“ ЕООД“.

Проектът е свързан със закупуване, въвеждане в експлоатация и замяна на старо производствено оборудване с ново оборудване за производство на преформи и капачки: Преса за компресионно формоване-1 бр., Шприц система за производство на преформи-1бр. Допълнително, с реализацията на проекта, в компанията се въведе Автоматизирана система за мониторинг и контрол на енергопотреблението-1бр. и Система за оползотворяване на отпадна енергия-1бр. Тези активи са препоръчани в извършено обследване на енергийната ефективност и ще повишат енергийната ефективност на компанията. С реализацията на проекта, компанията въведе в практиката си Система за енергиен мениджмънт и сертифицира дейността си по стандарт ISO 50001.

Оборудването се закупи със средства по процедура „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“ чрез Европейски фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., като общата сума на инвестицията е 5 288 453.05 лв., от които 2 499 502.18 лв. безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (2 124 576.85 лв. европейско и 374 925.33 лв. национално съфинансиране) и 2 788 950.87 лв. собствено