Ръководството на „Готмар” ЕООД осъзнава своята социална отговорност към обществото, клиентите, бизнес партньорите и служителите си и това се проявява в отношението ни към тях.

„Готмар” ЕООД допринася за развитието на географския регион, в който се намира чрез създаване на работни места и подкрепа на събития с различен характер.

Чрез непрекъснатия контрол на качеството – от произхода на суровините до крайния продукт ние се грижим и за здравето на потребителя, който ежедневно използва нашите опаковки чрез крайните продукти.

Ръководството се стреми постоянно да повишава мотивацията на персонала, формиране на фирмената култура, обучение и квалификация, подобряване на условията за безопасна работа, осъзнаване въздействието върху околната среда и дейността на всеки работник и служител. Нашите служители са висококвалифицирани, уважавани и с богат опит, с който помагат на клиентите ни. За да постигнем това ние даваме възможност на нашите служители постоянно да развивате своите умения, предлагаме им да вземат участие в различни обучения.

Като резултат „Готмар” ЕООД е иновативна и гъвкава компания, която развива бизнеса си отговорно и с грижа за околния свят.

„Готмар” ЕООД отговаря на всички изисквания на международния стандарт за социалната отговорност  ISO 26000:2010.